Omgevingswet

In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. In een notendop komt de Omgevingswet neer op het integreren van de tientallen wetten in het ruimtelijk domein. Daarnaast wordt de Omgevingswet algemener en geeft het de lokale overheid meer afwegingsruimte. Daarmee komt er meer ruimte aan initiatieven van bewoners, ondernemers en (belangen) groeperingen.

De lokale overheid – zoals een gemeente, waterschap, omgevingsdienst of Rijkswaterstaat – zal worden verwacht dat zij vroegtijdig met bewoners, ondernemers en ook belangengroeperingen gaat praten over de voorbereiding van beleids- en besluitvorming. Dit is nodig om informatie, kennis, belangen en standpunten te delen. Het gebruiken van de ‘meedenkkracht’ en alternatieven, varianten en ideeën uit de maatschappij  moet leiden tot: een kwalitatief beter besluit, meer draagvlak en een kortere doorlooptijd.

Communicatie & Participatie
Om de Omgevingswet goed te kunnen uitvoeren moeten lokale overheden wijzigingen aanbrengen in de organisatie, de werkprocessen en de ICT- en informatiehuishouding. De traditionele projectcommunicatie, inclusief participatietrajecten, zullen ook op de schop moeten. Digitale middelen kunnen helpen bij visievorming, specifieke projecten en het opstellen van bestemmingsplannen of omgevingsplannen.

Het bevorderen van participatie is niet alleen een taak voor de overheid. Ook (bouw) bedrijven, projectontwikkelaars en architecten die zelf projecten in de leefomgeving willen uitvoeren kunnen vroegtijdig participatie van de omgeving organiseren. Ook kunnen ze zoeken naar samenwerking met andere initiatiefnemers in een gebied.

IJPRoM
IJPRoM en eigenaar Harold IJskes lopen voorop bij de introductie van de Omgevingswet. Met name bij projecten bij de gemeente Amsterdam is er volop ingezet op verschillende vergaande vormen van participatie en innovatieve oplossingen rondom (project) communicatie bij ruimtelijke projecten. Vaak met een slimme en integrale ondersteuning van film, graphics en innovatieve digitale oplossingen.  IJPRoM kan lokale overheden helpen met de voorbereidingen en implementatie van de Omgevingswet, inclusief het ‘warmdraaien’ van de organisatie met toonaangevende voorbeeldprojecten.

Buurpeiling Haarlemmerstraat
Winkelstraat van het jaar en één van de meest drukke fietsverbindingen in het centrum van Amsterdam. Er was een beperkt budget en mogelijkheden. Aan de hand van een ‘buurtpeiling’ en bijbehorende buurtgesprekken is bekeken hoe de buurt dacht naar een aantal voorstelde maatregelen. Dit is meegenomen in de besluitvorming.

Besluitvorming herinrichting Eilandenboulevard
Amsterdam is al enige jaren bezig met de voorbereidingen van de herinrichting van de Eilandenboulevard. Het project ligt tussen de meeste betrokken partijen uiterst gevoelig. Hierbij zocht de gemeente (stadsdeel Centrum) naar innovatieve vormen van participatie en intensievere samenwerking tussen een grote groep actieve bewoners (woonboten en woningen op de wal), ondernemers en winkeliers, een ontwikkelaar van een nabijgelegen bouwproject, musea en belangengroeperingen voor bijvoorbeeld fietsers. In 4 groepen is er gelijktijdig gepraat over verschillende thema’s. Dit aan de hand van illustratie-, kaart en fotomateriaal en onder leiding van 4 voorzitter en 4 notulisten. De ‘opbrengsten’ van de reeks bijeenkomsten zijn meegenomen in het ‘Masterplan Eilandenboulevard’.

Nieuwe functie Oosterkerk
Gelegen aan dezelfde Eilandenboulevard was er een kerkgebouw waarvoor er een nieuwe gebruiker is gezocht. Door middel van een interactief participatietool (UserVoice), met ondersteuning van communicatie is gevraagd naar ideeen en partijen die dit daadwerkelijk zouden willen uitvoeren. Via UserVoice was er een digitale stemming over de ingebrachte plannen. De meest gewaardeerde plannenmakers hebben hun idee gepresenteerd voor de buurt en een vakjury.

Meer informatie Omgevingswet
Voorlichtingsfilm Omgevingswet
Aan de slag met de Omgevingswet